Wei LiangPhD Students

              
             Yujia Wang                          Hanqing Wang


Master Students


                            
              Yuke Zhang                            Yining Lang                            Ting Mao                                   Yu Wang                                Jingjing Liu

                      
              Hongfei Yu                                Xinzhe Yu


Undergraduate Students

                
            Shihao Song                                Sifan Hou


   100x100

  • 媒体计算与智能系统实验室

  • Media Computing and Intelligent Systems Lab


Beijing Institute of Technology Copyright Address: 5 South Zhongguancun

Street, Haidian District, Beijing, China 100081